Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation
 • Szukaj


   

  Znalazłem 12 takich materiałów
  13 października 2015, 19:49 przez pawlo95 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj
  Skoda Vision C – Skoda Vi­sionC to kon­cept pię­cio­drzwio­we­go coupe, opar­te­go na in­no­wa­cyj­nej kon­struk­cji pod­wo­zia. Od­zna­cza się pełną ener­gii sty­li­sty­ką pod­kre­ślo­ną jasną, zie­lo­ną barwą.
Po­łą­czo­no tutaj płyn­ne płasz­czy­zny z wy­ra­zi­sty­mi, moc­ny­mi de­ta­la­mi, co spra­wia, że Vi­sionC rzuca się w oczy. Przód nowej Skody wy­glą­da bar­dzo agre­syw­co uzy­ska­no in­sta­lu­jąc wą­skie po­dłuż­ne lampy. Oprócz ory­gi­nal­ne­go de­si­gnu pro­du­cent obie­cu­je rów­nież dużą prze­stron­ność wnę­trza.
Model po­wstał na pły­cie pod­ło­go­wej MQB, a pod jego maską pra­cu­je tur­bo­do­ła­do­wa­ny sil­nik 1,4 TSI o mocy 110 KM, który przy­sto­so­wa­ny jest do zu­ży­cia ben­zy­ny oraz gazu CNG.
Zu­ży­cie gazu to tylko 3,4 kg lub 5,1 m3 na ki­lo­metr, co prze­kła­da się na emi­sję dwu­tlen­ku węgla na po­zio­mie 91 g/km.
  Skoda Vi­sionC to kon­cept pię­cio­drzwio­we­go coupe, opar­te­go na in­no­wa­cyj­nej kon­struk­cji pod­wo­zia. Od­zna­cza się pełną ener­gii sty­li­sty­ką pod­kre­ślo­ną jasną, zie­lo­ną barwą.
  Po­łą­czo­no tutaj płyn­ne płasz­czy­zny z wy­ra­zi­sty­mi, moc­ny­mi de­ta­la­mi, co spra­wia, że Vi­sionC rzuca się w oczy. Przód nowej Skody wy­glą­da bar­dzo agre­syw­co uzy­ska­no in­sta­lu­jąc wą­skie po­dłuż­ne lampy. Oprócz ory­gi­nal­ne­go de­si­gnu pro­du­cent obie­cu­je rów­nież dużą prze­stron­ność wnę­trza.
  Model po­wstał na pły­cie pod­ło­go­wej MQB, a pod jego maską pra­cu­je tur­bo­do­ła­do­wa­ny sil­nik 1,4 TSI o mocy 110 KM, który przy­sto­so­wa­ny jest do zu­ży­cia ben­zy­ny oraz gazu CNG.
  Zu­ży­cie gazu to tylko 3,4 kg lub 5,1 m3 na ki­lo­metr, co prze­kła­da się na emi­sję dwu­tlen­ku węgla na po­zio­mie 91 g/km.
  4 marca 2014, 19:26 przez Tryku (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (5)
  Budowa Turbosprężarek – Turbosprężarka jest zbudowana z trzech głównych elementów, których prawidłowa konstrukcja i wykonanie gwarantują zapewnienie założonego stopnia doładowania oraz sprawności mechanicznej. Pierwszym elementem jest obudowa środkowa, w której łożyskowany jest wałek łączący koło turbiny z kołem kompresora. Drugi element stanowi turbina gazowa (będąca tu rodzajem silnika), która napędza poprzez wałek koło kompresora. I wreszcie trzecim elementem jest sprężarka (kompresor) typu odśrodkowego. Dodatkowo w turbosprężarkach silników pracujących w szerokim zakresie obrotów lub też w turbosprężarkach o małych momentach bezwładności układów wirujących, dających efekt doładowania już przy niskich obrotach silnika, występuje urządzenie regulujące maksymalne ciśnienie doładowania (realizowane poprzez upust spalin typu by-pass lub zmienną geometrię obudowy turbiny).
Obudowa środkowa połączona z obudową kompresora i turbiny stanowi sztywną całość. Koło kompresora i koło turbiny zamocowane są na wspólnym wałku, który podtrzymywany jest, w większości rozwiązań, hydrodynamicznymi łożyskami poprzecznymi oraz łożyskiem wzdłużnym dwustronnego działania. Trzeba tu dodać, że koło turbiny stanowi wraz z wałkiem nierozłączną całość, natomiast koło kompresora osadzone jest na drugim końcu wałka wraz z oprawą łożyska wzdłużnego i zablokowane za pomocą nakrętki. Koło turbiny poprzez wałek przenosi napęd nadany przez gazy spalinowe na koło kompresora.

Z powodu dużego ciśnienia oraz wysokiej temperatury (średnio 830oC dla silnika ZS oraz 1080oC - ZI) spalin działających na koło turbiny jego łopatki poddane są dużym obciążeniom. Naprężenia na końcach łopatek sięgają 9 kg/mm2 i maleją w kierunku osi turbiny do wartości 2,1 kg/mm2. Gabaryty kół turbin i wałków są różne. Dąży się jednak do ich ciągłego minimalizowania (typoszereg T15 firmy GARRETT lub K03 i K04 firmy KKK), co powoduje zmniejszenie mas wirujących i ich momentu bezwładności. Prędkości obrotowe wirników w zależności od ich masy i wielkości wahają się w granicach 120 000 do 230 000 obr/min.
  Turbosprężarka jest zbudowana z trzech głównych elementów, których prawidłowa konstrukcja i wykonanie gwarantują zapewnienie założonego stopnia doładowania oraz sprawności mechanicznej. Pierwszym elementem jest obudowa środkowa, w której łożyskowany jest wałek łączący koło turbiny z kołem kompresora. Drugi element stanowi turbina gazowa (będąca tu rodzajem silnika), która napędza poprzez wałek koło kompresora. I wreszcie trzecim elementem jest sprężarka (kompresor) typu odśrodkowego. Dodatkowo w turbosprężarkach silników pracujących w szerokim zakresie obrotów lub też w turbosprężarkach o małych momentach bezwładności układów wirujących, dających efekt doładowania już przy niskich obrotach silnika, występuje urządzenie regulujące maksymalne ciśnienie doładowania (realizowane poprzez upust spalin typu by-pass lub zmienną geometrię obudowy turbiny).
  Obudowa środkowa połączona z obudową kompresora i turbiny stanowi sztywną całość. Koło kompresora i koło turbiny zamocowane są na wspólnym wałku, który podtrzymywany jest, w większości rozwiązań, hydrodynamicznymi łożyskami poprzecznymi oraz łożyskiem wzdłużnym dwustronnego działania. Trzeba tu dodać, że koło turbiny stanowi wraz z wałkiem nierozłączną całość, natomiast koło kompresora osadzone jest na drugim końcu wałka wraz z oprawą łożyska wzdłużnego i zablokowane za pomocą nakrętki. Koło turbiny poprzez wałek przenosi napęd nadany przez gazy spalinowe na koło kompresora.

  Z powodu dużego ciśnienia oraz wysokiej temperatury (średnio 830oC dla silnika ZS oraz 1080oC - ZI) spalin działających na koło turbiny jego łopatki poddane są dużym obciążeniom. Naprężenia na końcach łopatek sięgają 9 kg/mm2 i maleją w kierunku osi turbiny do wartości 2,1 kg/mm2. Gabaryty kół turbin i wałków są różne. Dąży się jednak do ich ciągłego minimalizowania (typoszereg T15 firmy GARRETT lub K03 i K04 firmy KKK), co powoduje zmniejszenie mas wirujących i ich momentu bezwładności. Prędkości obrotowe wirników w zależności od ich masy i wielkości wahają się w granicach 120 000 do 230 000 obr/min.
  30 czerwca 2013, 19:21 przez bartex (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (1)